CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU


Ústav Nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se ve své akademické a vědecké činnosti dlouhodobě věnuje zkoumání vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva. Vědecko- výzkumní pracovníci se zabývají řešením a vyvíjejí pokročilé metody modifikace dřevní hmoty za účelem zlepšení jejích nativních vlastností. Modifikační postupy zahrnují impregnační procesy látkami na bázi organického (extraktiva, bio-oleje) i anorganického původu (amoniak, DMDHEU, nanočástice), procesy termickými a hydrotermickými, procesy optimalizující faktory výrobního procesu (zejména změna teploty a tlaku), procesy aplikující alternativní technologické procesy (mikrovlnná a plasmatická úprava) a v neposlední řadě procesy kombinující jednotlivé techniky. Ústav Nauky o dřevě zaštiťuje a provádí chemické, fyzikální a mechanické analýzy, včetně zkoušek posouzení kvalitativních parametrů materiálů na bázi dřeva a výsledných výrobků. Ústav je zaměřen na tyto dílčí oblasti:

  • Anatomie dřeva
  • Dendrochronologie
  • Experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva
  • Modelování fyzikálních/mechanických jevů
  • Ochrana dřeva
  • Sušení dřeva
  • Modifikace dřeva
  • Kompozitní materiály na bázi dřeva
  • Vývoj nových materiálů
  • Arboristika a biomechanika

und001und002und003und004

Historie

Ústav nauky o dřevě vznikl v roce 1995, kdy se vyčlenil z tehdejšího Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie. Vznik ústavu je spojován především v souvislosti s rozvíjejícím se studijním programem Dřevařské inženýrství, který byl na univerzitě otevřen na začátku 90. let. Ústav nauky o dřevě byl původně zaměřen jen na problematiku anatomie dřeva, vlastností dřeva a hydrotermickou úpravu a ochranu dřeva. Postupný vznik nových studijních programů a rozvoj stávajících si také vyžádal rozšíření vědeckého i pedagogického zaměření Ústavu nauky o dřevě i na další témata, např. dendrochronologii.

Současnost

V současnosti je Ústav nauky o dřevě zaměřen nejen na problematiku rostlého dřeva, ale také na vlastnosti a vývoj jiných materiálů (především materiálů na bázi dřeva). Ústav se ve své novodobé existenci zaměřil také na problematiku numerického simulování fyzikálních a mechanických jevů (především ve dřevě), což umožňuje s využitím výpočetní techniky modelovat děje, které by bylo obtížné provádět experimentálně a také optimalizovat vlastnosti a chování výrobků.

Opomenout nelze ani problematiku vývoje nových kompozitních materiálů či modifikaci dřeva za účelem zlepšení některých jeho materiálových vlastností a omezení vlastností pro daný účel nežádoucích.
V posledních letech se Ústav nauky o dřevě zaměřil také na problematiku arboristiky a s ní související biomechaniky stromu, na základě které je možné posuzovat provozní stabilitu stromů, především v městských aglomeracích.